Lưu trữ

Posts Tagged ‘quản lý danh mục’

Quản lý danh mục nhân viên

XEM LỊCH SỬ GIAO DỊCH CHI TIẾT CỦA MỘT NHÂN VIÊN

Tại thông tin chi tiết của một Nhân viên trong danh mục quản lý Nhân viên chúng ta có thể theo dõi được tất cả các hoạt động kinh tế phát sinh có liên quan đến Nhân viên đó:

  • Theo dõi lịch sử Báo giá do Nhân viên thực hiện
  • Theo dõi lịch sử Đơn đặt mua hàng do Nhân viên thực hiện
  • Theo dõi lịch sử Đơn đặt bán hàng do Nhân viên thực hiện
  • Theo dõi lịch sử Hóa đơn bán hàng do Nhân viên thực hiện
  • Theo dõi lịch sử Trả lại hàng bán/hàng mua do Nhân viên thực hiện
  • Theo dõi lịch sử Hàng hóa do Nhân viên bán
Theo dõi lịch sử giao dịch của nhân viên

Theo dõi lịch sử giao dịch của nhân viên

Đồng thời, bạn có thể theo dõi doanh số bán hàng của từng nhân viên theo từng tháng (có trừ đi phần hàng trả lại do nhân viên đó bán) qua màn hình Phân tích bán hàng

phan tich ban hang cua nhan vien

Phân tích bán hàng của nhân viên theo tháng

<< Đọc tiếp… >>